GENTRA
 
Đời xe:  2009-2012
Màu xe:  Trắng
Giá thuê:  1.000.000VND
Thời gian:  4 tiếng
Lộ trình: Nhà trai->nhà gái->nhà trai Phụ trội ngoài giờ: 100.000VND/1h
*Kết hoa:  Miễn phí
                                                                          
  


              ĐẤT NỀN
   
   

   
 
                 HOTLINE